Návštěvníci Fly zone park Hradec Králové vstupem do areálu Fly zone parku souhlasí s tímto Návštěvním řádem, a jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 

Uhrazením ceny vstupu návštěvník vyjadřuje výslovný souhlas s tímto Návštěvním řádem a zavazuje se dodržovat tento Návštění řád a pokyny zaměstnanců Fly zone parku. Vstup do herny je zpoplatněn (viz vstupné).

Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a neobtěžovat je, neničit majetek Fly zone parku, ani majetek jiných osob. Udržovat čistotu a pořádek. Návštěvník je zodpovědný za škody způsobené svou nedbalostí a úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům. Návštěvník se zavazuje plně nahradit způsobenou škodu na poškozeném zařízení nebo majetku.

Společnost Fly zone park s.r.o. neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v areálu. Za své osobní věci, a to včetně věcí uložených v šatně, je zodpovědný každý návštěvník Fly zone parku.

Při překročení kapacity Fly zone parku je obsluha oprávněna z důvodu bezpečnosti nevpustit další návštěvníky.

Návštěvník svým vstupem do areálu Fly zone parku dává svolení s užitím fotografické podobizny nebo zvukového, obrazově-zvukového či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v areálu k propagačním a marketingovým účelům Fly zone parku, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.

Návštěvník souhlasí, že během celého pobytu v areálu bude z bezpečnostních důvodů snímán kamerovým systémem.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit veškeré vytištěné časy a ceny bez předchozího upozornění.

Vstup do Fly zone parku je povolen osobám starším 8 let. Vstup mladších osob je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která se zavazuje mít tyto osoby pod dohledem po celou návštěvní dobu. Každý návštěvník je povinen při pochybnostech o jeho věku se na výzvu obsluhy prokázat průkazem totožnosti.

Do Fly zone parku je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí, nevolnostmi, osobám v karanténě nebo pod vlivem alkoholu a omamných látek. Kouření je v areálu Fly zone parku zakázáno, včetně elektronických cigaret.

Nevnášet do areálu Fly zone parku zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku, psychotropní či toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku Fly zone parku anebo ostatních osob.

Návštěvníkům není v žádném případě povoleno manipulovat se zařízeními Fly zone parku.

Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost v areálu Fly zone parku je možné pouze se souhlasem společnosti Fly zone park s.r.o.

Veškeré atrakce v herně jsou atestovány v souladu s právními předpisy ČR a EU. Každý návštěvník má povinnost seznámit se s provozním řádem atrakce předtím, než na ní vstoupí.

Každý návštěvník má možnost seznámit se s návodem k používání atrakcí v češtině po požádání u personálu.

Každý návštěvník je povinen se v určených prostorech pohybovat pouze ve zvláštních ponožkách s protiskluzovou podrážkou. Ponožky s protiskluzem je možné zakoupit na recepci Fly Zone Parku nebo donést vlastní.

Při pozdním příchodu na objednanou atrakci nevzniká návštěvníku nárok na slevu.

Návštěva atrakcí zákazníky se zdravotními problémy (epilepsie, závratě, porucha rovnováhy a další) je na vlastní nebezpečí. Návštěvníkům je doporučeno prodiskutovat jakékoliv zdravotní indispozice s personálem, který podle toho vybere příslušný program.

Návštěvníci se zavazují oznámit neprodleně zaměstnancům Fly zone parku jakékoliv zranění vzniklé v souvislosti s jejich účastí na atrakcích. Rovněž se zavazují neprodleně oznámit zaměstnancům Fly zone parku porušování Návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí ostatních návštěvníků.

Nedodržení pravidel Fly zone parku a agresivní chování návštěvníka, vůči zaměstnancům nebo jiným návštěvníkům, opravňuje personál k vykázání návštěvníka z areálu bez nároku na vrácení ceny vstupného.

Účast každého návštěvníka na atrakcích společnosti Fly zone park s.r.o. je dobrovolná, a tedy na jeho vlastní riziko.

Návštěvník souhlasí s tím, že nebude žalovat nebo uplatňovat nárok vůči společnosti Fly zone park s.r.o. na náhradu škody nebo odškodnění v případě zranění, a to i za situací, kdy škoda nebo zranění byla způsobena porušení provozních podmínek, nedbalostí ze strany návštěvníků nebo personálu či jinými porušeními povinností ze strany zaměstnanců společnosti Fly zone park s.r.o. Pokud dojde ke zranění návštěvníka, bude hradit lékařskou péči na vlastní náklady nebo na náklady svého osobního pojistitele. Návštěvník je tak srozuměn a souhlasí s tím, že společnost Fly zone park s.r.o. nebude platit za jakékoli náklady nebo výdaje, které mu vzniknou.

Je-li některá část tohoto návštěvního řádu považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, zůstanou zbývající části v plné platnosti a účinnosti.